Nemějte to na triku!

Komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, nakládání s odpady a podnikové ekologie. Kontroly, servis a prodej hasicích přístrojů a požárních hydrantů.

Zjistit více
slider image slider image slider image slider image slider image

BOZP

Komplexní servis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požární ochrana

Prostřednictvím odborně způsobilé osoby zajistíme plnění povinností právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany

Environment

Komplexní poradenství v oblasti odpadového hospodářství a podnikové ekologie

Zeptejte se na cokoliv!

Hasící přístroje a hydranty

Kontroly, servis a prodej hasicích přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou a požárně bezpečnostních zařízení

Školení

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně, školení řidičů, práce ve výškách, nakládání s NCHLaS, odborná příprava obsluhy manipulační techniky a jiné, dle požadavků zákazníka.

Chemikálie a ochrana zdraví

Pracoviště kde je nakládáno s nebezpečnými chemikáliemi a směsmi představují zvýšené riziko poškození zdraví. Nedostatečné zajištění BOZP a PO při práci s NCHLaS může vést ke značným škodám nejen na zdraví pracovníků, ale i na majetku zaměstnavatele.

Kontroly PBZ a požární kontroly

Zajistíme pravidelnou kontrolu pracovišť a prostor využívaných k činnosti, prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11, Zákona o požární ochraně). Dle platné legislativy jsou kontroly zaměřeny na dodržování předpisů o požární ochraně na pracovišti, rozsah a kvalitu zpracované dokumentace, způsob údržby požárně bezpečnostních a technických zařízení.

Komplexní servis

Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP & PO & ENVI na základě servisní smlouvy.

Působiště