• Písemná pravidla pro nakládání s NCHLaS, včetně projednání s KHS
 • Hodnocení rizik při práci s NCHLaS
 • Provozní a laboratorní řády
 • Skladové a manipulační řády
 • Havarijní plány
 • Značení provozů dle platných pravidel Evropské chemické legislativy
 • Zavedení systému likvidace nebezpečných odpadů
 • Poskytování služeb odborně způsobilé osoby pro nakládání s NCHLaS
 • Školení pro práci s NCHLaS, dle požadavků platné legislativy (Zákon č. 258/2000 Sb.), zajištěno odborně způsobilou osobou
 • Práce zakázané těhotným ženám a hodnocení zdravotního rizika na pracovišti
 • Směrnice pro nakládání a manipulaci s NCHLaS
 • Bezpečnostní karty na pracovišti
 • Stanovení rozsahu poskytovaných OOPP a opatření pro zajištění dostatečné ochrany zdraví při práci s NCHLaS
 • Kategorizace prací
 • Sanitační řády pracovišť
 • Stanovení potřebných prostředků pro zajištění první pomoci na pracovišti s NCHLaS
 • Systém skladování NCHLaS