"Povinností PO a PFO je zajistit pravidelnou kontrolu pracovišť a prostor využívaných k činnosti, prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11, Zákona o požární ochraně). Kontrolován je způsob dodržování předpisů o požární ochraně. Povinností PO a PFO je neprodleně odstraňovat zjištěné závady."

Druhy kontrol a rozsah jejich provedení:

VÝCHOZÍ KONTROLA - první kontrola při navázání spolupráce, rozsahem je identická s kontrolou periodickou, nicméně u výchozí kontroly je zpravidla nalezeno větší množství nedostatků a tak je administrativně i časově náročnější. Výchozí kontrola je také důležitá pro seznámení s pracovištěm a sepsání harmonogramu činností pro další spolupráci.

PERIODICKÁ KONTROLA - pravidelná kontrola zaměřená na stav dokumentace PO,
věcnou správnost jejího zpracování a dodržování předpisů PO na pracovišti. Nedílnou součástí kontroly je také zhodnocení realizace nápravných opatření z kontroly předcházející.

MIMOŘÁDNÁ KONTROLA - pokud to nebude poprvé ani pravidelně, můžeme provést kontrolu mimořádně, zejména při změně podmínek na pracovišti, ale také například před ohlášenou kontrolou ze strany státního požárního dozoru. Záznam o kontrole a výsledek kontroly, včetně uložení opatření pro odstranění nedostatků je zaznamenán v požární knize. Zejména u menších provozoven, které jsou začleněny bez zvýšeného požárního nebezpečí, provádíme kontrolu spolu s prověrkou BOZP.

KONTROLY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ „Kontroly a servis hasicích přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou a požárně bezpečnostních zařízení“ Roční kontroly hasicích přístrojů a hydrantů, včetně servisu a odstranění nedostatků Kontroly požárních dveří, nouzového osvětlení, požárních ucpávek, bezpečnostních skříní, havarijních souprav aj.